Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia nechá vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

 Reklamácia je oprávnená ak:

      1.) tovar nebol doručený

      2.) doručený tovar je poškodený

      3.) doručený tovar je odlišný od toho, ktorý si kupujúci objednal

      4.) doručený tovar nie je kompletný (zákazník sa musí uistiť, že jeho objednávka nebola rozdelená do viacerých objednávok pre nedostupnosť tovaru na sklade).

Vo všetkých hore uvedených prípadoch je potrebné, aby ste spoločnosť GETPRO s.r.o. kontaktovali do 48 hodín od prevzatia tovaru, inak reklamácia nemusí byť uznaná.

 Reklamácia bude vybavovaná nasledovným postupom:

 

1.) Reklamáciu zákazník musí nahlásiť na email info@bedmintonshop.sk

2.) Reklamovaný tovar kupujúci pošle (v originálnom obale) spolu s kópiou faktúry, popisom závady a kópiou potvrdenia o doručení od doručovateľa, na  doručovaciu adresu: Bedmintonshop - GETPRO s.r.o., Suvorovova 2622/41, 919 02 Pezinok

3.) GETPRO s.r.o., ktorá prevádzkuje bedmintonshop.sk má lehotu 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru, stanovenú zákonom na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej uznania alebo neuznania.

4.) Pri riešení reklamácie sa zvyčajne GETPRO s.r.o. skontaktuje so zákazníkom a dohodne sa na spôsobe riešenia reklamácie (výmena tovaru kus za kus, iný tovar v danej cene, vrátenie peňazí).

5.) Kupujúci bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom mu bude doručený list s reklamačným záznamom. Akékoľvek svoje nároky vyplývajúce z odstúpenia voči kupujúcemu je spoločnosť GETPRO s.r.o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.bedmintonshop.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej ako „prevádzkovateľ”) a kupujúceho (ďalej ako „zákazník”). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.