Zásady ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

1.     Správcom osobných údajov podľa par. 5 písm. o) zákona č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " Zákon")  a čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a v súvislosti s nariadením o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba: „GDPR”) je spoločnosť s ručením obmedzeným:

GETPRO s.r.o., ktorá vznikla na základe zakladateľskej listiny,  IČO 53 232 119,  so sídlom A.Hlinku 40, 917 01 Trnava (ďalej iba: „správca“).

        2. Kontaktné údaje správcu sú 

adresa : A.Hlinku 40, 917 01 Trnava

email: info@bedmintonshop.sk

telefón : 0903 308 300

3.   Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1.      Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vybavovania Vašej objednávky.

2.      Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3.   Správca spracováva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, ID adresa a súbory cookie.

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú: 

·       používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,

·       vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,

·       relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,

·       presné a aktualizované,

·       držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,

·       uchovávané v bezpečných podmienkach.

 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

·       plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa par. 13 ods. 1 písm. b) Zákona

·       oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu ( hlavne pre zasielanie obchodných informácii a newsletterov) podľa par. 13 ods.1 písm. f) Zákona,

·       Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne zasielanie obchodných informácii a newsletterov) podľa par. 13 ods. 1 písm. a) Zákona čl. 6 odst. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

Účelom spracovania osobných údajov je :

·       vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje -  emailová adresa a telefónne číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pro uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,

·       zasielanie obchodných informácii a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

1.      Správca uchováva osobné údaje

·       po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

·       po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

1.   Príjemcami osobných údajov sú osoby

·       podieľajúce sa na dodaní/ preprave tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

·       zabezpečujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

·       zabezpečujúce marketingové služby. 

·       Google mail, google analytics , prepravca Slovenská pošta, Účtovné kancelárie, Znalci a súdni znalci,  Online platobná brána GoPay 

2. Správca nemá v úmysle predať  osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo mezinárodných organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách ale môžu byť poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 

1.   Za podmienok stanovených v GDPR máte

·       právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, resp. par. 21 Zákona

·       právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,resp. par. 22 Zákona,  poprípade  obmedzenie  spracovávania podľa čl. 18 GDPR., par.24 Zákona

·       právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR., par. 23 Zákona

·       právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR , par.27 Zákona

·       právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, par. 26 Zákona

·       právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

·       namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

 

2.   Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že se domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 , Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk

+421 /2/ 3231 3214

 

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli internetovému obchodu bedmintonshop,  je potrebné podať sťažnosť na prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru (Žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2), ktorý nájdete tu na našej web stránke www.bedmintonshop.sk . Tento formulár je sprístupnený k vyplneniu, následne ho zašlete na našu emailovú adresu info@bedmintonshop.sk a takisto na našu korešpondenčnú adresu BedmintonShop- GETPRO s.r.o., A.Hlinku 40 , 917 01 Trnava,  na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz poskytnutých údajov, o tomto informujeme prípadného príjemcu Vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou  alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi, alebo priamo dozornému orgánu.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

1.   Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä ochranou databáz heslom, ochranou počítačov antivírovým, antispamovým, antimalwerovým softvérom, firewallom. Kodovanými prenosmi v rámci internetu a prístupom k firemnému serveru VPN pripojením.

3.   Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup  výlučne ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1.   Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov, a že je v celom rozsahu prijímate.

3.     Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, prípadne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2018